Caritas to miłosierdzie

Wbrew temu, co mniema człowiek o miłosierdziu, jest ono mu nieustannie potrzebne w życiu. Wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi ludzkich serc, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Jakkolwiek by zatem człowiek traktował miłosierdzie, to nieustannie obraca się w jego kręgu. Wynika to po prostu z jego przygodności, a co za tym idzie niewystarczalności jego bytu.
Miłosierdzie więc stanowi sam rdzeń życia ludzkiego. Daje temu wyraz Chrystus w postaci błogosławieństwa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Człowiek posiada nie tylko prawo do miłosierdzia – jak wynika z błogosławieństwa – ale jednocześnie ma powinność jego świadczenia innym, od podjęcia której zależy jego spełnienie się w powołaniu i objawienie się miłosierdzia samego Boga. Pełnia miłosierdzia Bożego jaśnieje w Jezusie Chrystusie. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
Można zatem powiedzieć, iż miłosierdzie doznawane, czyli to okazywane przez Boga polega na Jego zatroskaniu o człowieka w każdej jego sytuacji, tak fizycznej, jak i moralno-duchowej i stanowi zasadę Jego działania wobec niego.
W tym świetle bycie miłosiernym oznacza udzielanie wszelkiego daru z takim usposobieniem, z jakim by się go przyjmowało. Klasycznym tego przykładem jest miłosierny samarytanin, którego wrażliwość i delikatność w obchodzeniu się z pobitym człowiekiem wyraźnie świadczą o nabyciu przez niego umiejętności dawania (por. Łk 10,30-37). Ale postawa miłosiernego samarytanina ukazuje także, iż w świadczeniu miłosierdzia nie ma względu na osoby. Należy się ono każdemu człowiekowi bez względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, światopogląd czy kulturę Miłosierdzie świadczone obejmuje swym zasięgiem także miłosierne słowo, w zakres którego wchodzą wszelkie działania człowieka, jakie może on okazać bliźniemu swoją mową. Do nich więc zalicza się: unikanie obmów i krytyk oraz niesłusznych ocen i posądzeń bliźniego, braterskie upomnienie i przebaczenie, a także udzielanie duchowych porad i pocieszeń. Fundamentem dla tego rodzaju miłosierdzia świadczonego jest podmiotowo-osobowy charakter bytu ludzkiego, w którego strukturę wpisana jest mowa, a której zasadnicza funkcja sprowadza się do tworzenia interpersonalnych relacji. Zatem personalistyczna funkcja słowa ludzkiego wyznacza jego charakter.
Do miłosierdzia świadczonego zaliczana jest również, obok miłosiernego czynu i miłosiernego słowa, modlitwa – ze względu, oczywiście, na swoją naturę. W pierwszym rzędzie modlitwa jawi się jako dar Boga, który inicjuje i wciąż podtrzymuje spotkanie z człowiekiem, a potem dopiero jako sztuka, której człowiek winien się uczyć. Jak w porządku zbawienia, w które zresztą wpisana jest modlitwa, Bóg Ojciec objawia się przez Chrystusa w Duchu Świętym, tak w modlitwie Duch Święty, przebywający w sercu człowieka, daje odpowiedź Bogu Ojcu przez Chrystusa. Istotą zatem modlitwy jest miłosny dialog Boga w Trójcy Jedynego z człowiekiem. Bóg przychodzi do człowieka przez Chrystusa w Duchu Świętym, uświęcając go, a on odpowiadając Mu na ten dar przez Chrystusa w Duchu Świętym, uwielbia Go. r W różny sposób wyrażone jest nasze wołanie do Boga o miłosierdzie. Odnajdujemy w nim pokorną prośbę i przekonanie o obfitości Bożego miłosierdzia….Człowiek modlący się pokłada nadzieję w miłosierdziu Boga, przyjmuje otwartym sercem Boże miłosierdzie, raduje się dostąpiwszy miłosierdzia w swoim utrapieniu, wychwala Boże miłosierdzie nad sobąr1;. Z tego względu modlitwa jest nade wszystko odpowiedzią człowieka na miłosierne wyjście Boga (por. KKK 2559, 2567). Dzięki tej miłosiernej miłości modlitewny dialog nabiera charakteru synowskiej współpracy człowieka z Bożym zamysłem zbawiania ludzi. Przedmiotem modlitwy miłosiernej stają się wszystkie potrzeby człowieka, począwszy od materialnych, aż po duchowe. Spośród jednak potrzeb do najważniejszych należy jego zbawienie.
W naszej parafii grupa Caritas pełni posługę na tych trzech płaszczyznach: nasze zaplecze modlitewne. Codziennie po porannej Mszy św. odmawiamy Różaniec, polecając Bogu m.in. sprawy parafii i Kościoła. W każdy pierwszy piątek miesiąca pełnimy posługę liturgiczną na Mszy św. o Miłosierdziu Bożym o godz. 15.00. Rozpoczynamy ją Koronką do Miłosierdzia Bożego, a kończymy adoracją relikwii św. Faustyny. Następnie do czasu Mszy św. wieczornej adorujemy Najświętszy Sakrament. W tym roku chcemy szczególnie zorganizować dzień chorych przypadający 11 lutego we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, przez umożliwienie chorym przybycie do kościoła na Msze świętą w ich intencji o g.10.00.
Na początku minionego roku powstała podgrupa r11; Apostolat. Pragniemy pełnić posługę słowa w sytuacjach, gdy jest potrzebne być z innymi w ich doświadczeniu wiary. Rozpoczęliśmy naszą posługę od osób chorych ale jesteśmy otwarci na współpracę.
Świadczymy także pomoc materialną najuboższym w naszej parafii. Kwestujemy przy kościele w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Codziennie natomiast jest możliwość złożenia darów materialnych r11; takich jak artykuły spożywcze, odzież itp. Uzyskane środki przekazujemy osobom potrzebującym w postaci bonów towarowych do zrealizowania we współpracującym z nami sklepie spożywczym. Na początku naszej działalności przeprowadziliśmy rozeznanie w rodzinach najbardziej potrzebujących, które wskazali nam Księża po zakończeniu wizyty duszpasterskiej. Aktualizujemy nasze informacje poprzez dodatkowe wywiady. Przez ogłoszenia po niedzielnych Mszach św. dotarliśmy do rodzin, które podjęły akcję rpomocy rodzina r11; rodzinier1;. Polega ona na przekazywaniu zadeklarowanej kwoty raz w miesiącu dla konkretnej rodziny wyłonionej przez nas jako najbardziej potrzebująca. Mamy 6 takich rodzin, akcję tę prowadzimy od półtora roku. Dyżury pełnimy w każdą środę w godzinach od 16.00 do 17.00. Takie akcje jak np. rozprowadzanie sianka na stół wigilijny, przygotowywanie palemek na niedzielę palmową, loteria fantową i wydawanie paczek żywnościowych przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizowane są raz w roku. Sporadycznie pomagamy też potrzebującym w załatwianiu ich życiowych spraw, w co udaje nam się zaangażować osoby spoza Caritasu.
W minionym roku 2005 nasze wpływy wyniosły 14 617,86 PLN; z kwest 8 295,89 PLN; od sponsorów 3 850 PLN; z ofiar indywidualnych 775 PLN; z loterii 1 209, 37 PLN; z rsiankar1; 487,06 PLN. Te środki zostały spożytkowane następująco: bony towarowe 6 765 PLN; paczki świąteczne 2 074,91 PLN; pomoc rodzinom 3 900 PLN; pomoc na leki 362,73 PLN; pomoc na życie 251,52 PLN; inne wydatki 354,93 PLN. Wydaliśmy 430 bonów, 58 paczek na Wielkanoc, 88 paczek dla dzieci na św. Mikołaja, 91 paczek na Boże Narodzenie.
Bardzo dziękujemy naszym Dobrodziejom, żaden dobry czyn nie pozostanie daremny w Panu. To Jego opiece i łasce Was polecamy. Dziękujemy za wsparcie udzielone nam przez naszą diecezjalną Caritas. Prosimy o modlitwę za naszych podopiecznych i posługujących ( ci potrzebują modlitwy szczególnie o cierpliwość, ponieważ wiele osób ma postawę roszczeniową wobec naszej pracy) i wsparcie materialne.
Ks. Gołąb Grzegorz Proboszcz

Close Menu