Grupa Anonimowych Alkoholików „Alina”

Grupa AA „Alina” spotyka się od października 1999r. Nazwa grupy pochodzi od imienia jej założycielki. W ten sposób członkowie grupy wyrazili swoją wdzięczność za umożliwienie wzajemnego wsparcia w trzeźwieniu i życiu bez alkoholu.

Początki były trudne. Grupa napotykała na trudności w znalezieniu pomieszczenia, które umożliwiłoby spokojne, ale przede wszystkim regularne spotkania osobom pragnącym żyć bez alkoholu. Jednak trudności organizacyjne piętrzyły się i mogłoby dojść do rozpadu grupy. W tym czasie na naszej drodze stanął ks. Grzegorz z parafii p.w. św. Stanisława B.M. Pomimo wcześniejszych, raczej smutnych doświadczeń . poprosiliśmy o pomoc. Reakcja ks. Grzegorza była o tyle zaskakująca, że do dzisiaj jest wspominana na spotkaniach naszej grupy, przy szczególnych okazjach. Nasi członkowie wspominają, z jaką życzliwością ks. Grzegorz przyjął ich i naszą grupę do swojej parafii. Udostępnił nam pomieszczenie na spotkania, wyraził zgodę na proponowane przez nas terminy spotkań. Ks. Proboszcz nie znał nikogo z nas. Wiedział jedynie tyle, że mamy problem z alkoholem i że mówimy o sobie, że jesteśmy alkoholikami. A jednak nie czuliśmy żadnej dezaprobaty. Gdy ks. Grzegorz przekazał nam klucze do salki katechetycznej z zaproszeniem, byśmy się czuli jak u siebie, czuliśmy, jakim bezwarunkowym zaufaniem nas obdarzył. To zaufanie stanowi dla nas, do dzisiaj, piękny przykład ludzkiego miłosierdzia. Dla nas jest jednym z tych, o których się mówi, że …. jest tak niewielu, którzy zrobili tak wiele i dla tak wielu…..

Tak właśnie ks. Grzegorz zapewnił nam systematyczność naszych spotkań, zwanych mityngami AA, i dał szansę wszystkim osobom z problemem alkoholowym, by mogli się z niego wyzwolić. Jesteśmy za to głęboko wdzięczni.

Na początku nasze spotkania opierały się na 3-4 osobach, spotykających się systematycznie 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Obecnie na naszych mityngach przebywa średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Nasza grupa AA .Alina. jest jedną ze 100 tysięcy grup spotykających się w ponad 150 krajach, liczących sobie obecnie ponad 2 miliony członków.

Kim jesteśmy? Oto nasza preambuła:

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną religią, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

AA działa głównie poprzez lokalne spotkania – mityngi, podczas których alkoholicy pomagają sobie nawzajem w stosowaniu programu zdrowienia obowiązującego w AA programu Dwunastu Kroków.

AA oferuje akceptację każdemu alkoholikowi, mówiąc: „to ty sam decydujesz czy należysz do AA. Ty sam możesz zgłosić się do nas i nikt nie ma prawa cię odrzucić. Nieważne, kim jesteś i jak nisko upadłeś. Nie jest istotne, jak bardzo pogmatwane jest twoje życie wewnętrzne: nawet, jeśli popełniłeś przestępstwo także cię nie odrzucimy. Nie chcemy zamykać ci wstępu. Nic a nic nie obawiamy się ciebie i to bez względu na twoje dewiacje czy gwałtowność usposobienia. Chcemy po prostu, byś miał tę samą wspaniałą szansę osiągnięcia trzeźwości, z jakiej my już skorzystaliśmy. Tak więc stajesz się członkiem AA dokładnie w chwili, gdy zadeklarujesz chęć przynależności.

Grupa AA „Alina” spotyka się 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki, w godzinach: od 19.00 do 21.00. W każdy I poniedziałek i I czwartek miesiąca odbywają się mityngi otwarte. Na taki mityng może przyjść każdy, kto sobie tego życzy i zechce w nim uczestniczyć zgodnie z zasadami, jakie panują na takim spotkaniu. Pozostałe spotkania są mityngami zamkniętymi i ograniczają się do osób, które pragną nie pić. Kobiety stanowią około jednej piątek naszej grupy. 12 Kroków to zbiór zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia i dopomóc cierpiącemu na chorobę alkoholową by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem.

Jak to działa? (fragment V rozdziału „Wielkiej Księgi” AA):

„… przy stawianiu niektórych z nich towarzyszyło nam wahanie. Sądziliśmy, że potrafimy znaleźć łatwiejszą, wygodniejszą drogę. Ale nie potrafiliśmy. Pozostaje nam zatem prosić was . bądźcie nieustraszeni i gorliwi od samego początku. Niektórzy z nas przez jakiś czas bezskutecznie usiłowali się trzymać starych przekonań. Musieliśmy pozbyć się ich całkowicie. Pamiętajmy przy tym, że mamy do czynienia z alkoholem, wrogiem podstępnym, potężnych i przebiegłym. Nie jesteśmy w stanie walczyć z nim sami, bez dodatkowej pomocy. Ale na szczęście jest Ktoś potężniejszy pod każdym względem, posiadający wszystkie potrzebne zasoby sił. Tym Kimś jest Bóg. Obyś znalazł Go teraz.

Stosowanie półśrodków nic nam nie dało. Znajdowaliśmy się ciągle w punkcie wyjściowym. Prosiliśmy Boga – z całkowitym oddaniem – o pomoc i opiekę”

Formy funkcjonowania grupy są określone przez 12 Tradycji AA. Są to proponowane przez AA zasady, dzięki którym AA utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem zewnętrznym.

Przynależność do AA nic nie kosztuje. Utrzymujemy się z dobrowolnych datków . przyjmowanych od członków AA . dzięki którym utrzymują się grupy i które pomagają utrzymywać krajowe i międzynarodowe służby AA.

Kto to jest alkoholik? . absolutnie każdy typ człowieka może cierpieć na alkoholizm, o czym świadczy ogromna różnorodność członków AA w naszej grupie. Jeśli picie ma negatywny wpływ na życie człowieka w jakiejkolwiek sferze, a mimo to nie potrafi on zaprzestać picia, wówczas jest on alkoholikiem i zasługuje na każdą pomoc, jeżeli tylko sam będzie chciał ją otrzymać.

Nasza grupa nie jest ruchem abstynenckim. Ani jako grupa, ani jako wspólnota nie zajmujemy żadnego stanowiska w kwestii, czy inni ludzie powinni czy nie powinni pić. My po prostu wiemy, że sami nie potrafimy pić alkoholu w sposób kontrolowany i bezpieczny dla siebie.

Ostatnie badania (przeprowadzone w USA i Kanadzie) wykazują, że alkoholik, który ma za sobą mniej niż jeden rok trzeźwości w AA ma 41% szans na zachowanie jej przez następny rok; mający od 1 do 5 lat trzeźwości w AA – 86% szans, a ponad 5 lat – 92% szans.

Członkami naszej grupy są osoby, które jeszcze wczoraj miały kontakt z alkoholem. Są także takie osoby, które ostatni raz piły alkohol kilkanaście lat temu. Pod względem bezsilności wobec alkoholu nic nas nie różni. Ale dzięki, między innymi takim właśnie żywym przykładom działania programu 12 Kroków, dajemy sobie wzajemnie wsparcie i nadzieję.

Nasza dwunasta Tradycja brzmi: .Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.. Osobista anonimowość jaką mamy na mityngach AA zapewnia zachowanie prywatności każdemu . zabezpieczenie często o specjalnym znaczeniu dla nowo przybyłych, którzy mogą wahać się, czy szukać pomocy w AA, jeżeli mają jakikolwiek powód, aby sądzić, że ich alkoholizm może być publicznie wyeksponowany. Nie powtarzamy niczyich osobistych wypowiedzi z mityngów AA. Słowo .anonimowi. w naszej nazwie jest obietnicą zachowania tajemnicy. Poza tym, jedyną historią zdrowienia z alkoholizmu, jaką każdy z nas może naprawdę się podzielić, jest nasza własna.

Jako trzeźwiejący alkoholicy, poza mityngami AA, uczestniczymy w tzw. Dniach Skupienia organizowanych przez różne Ośrodki Apostolstwa Trzeźwości, np.: w Zakroczymiu, Woźniakowie, Sulejówku. Uczestniczymy w regionalnych i ogólnokrajowych zjazdach ruchu AA.

Korzystamy z szerokiej literatury AA, która jest dostępna na mityngach. Niektórzy z nas podejmują się służby kolportera i zajmują się dostarczaniem literatury każdemu alkoholikowi, który się o to zwróci. Nasza literatura, pomagająca zdrowieć z alkoholizmu programem 12 kroków, zawiera kilkanaście pozycji książkowych i wiele broszur tematycznych. Podstawowym źródłem trzeźwienia naszej wspólnoty jest, opublikowana w 1939 roku, książka „Anonimowi Alkoholicy”, od której nazwę zaczerpnął nasz ruch.

Dwanaście Tradycji AA

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Alkoholików.
2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej grupy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest pragnienie zaprzestania picia.
4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą innych grup lub AA jako całości.
5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi.
6. Grupa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
7. Każda grupa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.
11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.

Dwanaście kroków AA

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

Close Menu